Odpowiedzialność prawna

dms adwokat

Przy realizacji odpowiedzialności konstytucyjnej tryb postępowania może zostać podzielony na dwa, lub nawet trzy etapy. W pierwszym etapie, który nosi nazwę przygotowawczego, lub też wstępnego, zawiera w sobie okres od złożenia wniosku wstępnego, do podjęcia uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności, która to uchwała pełni funkcję zastępczą wobec aktu oskarżenia, lub też uchwały o umorzeniu postępowania. Przewodniczący Trybunału otrzymuje wówczas uchwałę o postawieniu w stan oskarżenia.

DMS Adwokat może wówczas podjąć się obrony oskarżonego. W trzecim etapie Trybunał Stanu wydaje wyrok. We wszystkich etapach tryb postępowania regulują przepisy konstytucji, ustawy o Trybunale Stanu, regulamin Sejmu itd, regulamin czynności trybunału Stanu i inne. Te ostatnie stosowane są mocą art. 12 ust. 1 . Ustawy o trybunale Stanu. Oprócz tego pomocniczo w zakresie czynności Trybunału Stanu, mogą znaleźć zastosowanie przepisy obowiązujące w Sądzie Najwyższym. W ten sposób postępowanie przed Trybunałem Stanu zostało w pełni ujęte w ramy prawne.

W trakcie realizacji odpowiedzialności konstytucyjnej na pierwszym miejscu jest sprawa wszczynania postępowania. Zazwyczaj jest to trudna do prawidłowego rozwiązania normatywnego, która wymaga wiele rozwagi, oraz umiejętności w przewidywaniu rozwoju praktyki ustrojowej. Te wszystkie trudności kojarzą się jednoznacznie z takim uregulowaniem mechanizmu pozwalającego to postępowanie uruchomić, aby nie był on zbytnio skomplikowany, i aby nie pozbawiał instytucji odpowiedzialności prawnej wartości praktycznych. Niezależnie od właściwie usytuowanego mechanizmu prawnego, powinny istnieć określone mechanizmy polityczne, bez których realizacja odpowiedzialności konstytucyjnej może być niemożliwa.

Uprawnienia jakie posiada Trybunał Konstytucyjny do występowania z wnioskiem wstępnym są merytorycznie uzasadnione. W praktyce mogą wystąpić rozmaite wątpliwości, które są związane z realizacją owego uprawnienia. Powstała w celu realizacji funkcji oskarżycielskich Sejmu Komicja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjmuje na swoje barki ciężar sprawdzenia, czy wniosek wstępny jej przekazany jest zasadny. Do Komisji jest kierowany wniosek wstępny wraz z załącznikami i ów wniosek przewodniczący przesyła w odpisie osobie którą wniosek obejmuje.

© 2013, apgreff. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.koban.pl

apgreff